Forum kadry włączającej województwa małopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1035/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Zwiększenie wiedzy nt. edukacji włączającej 2810 (w tym 2248 kobiet i 562 mężczyzn) przedstawicieli kadry systemu oświaty, w tym JST z woj. małopolskiego tj. min.90% osób z grupy 3122 (w tym 2498 kobiet i 624 mężczyzn) objętych wsparciem w formie cyklu szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej, merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww. projektu, w okresie od IX 2021 do X 2023 roku.

Okres realizacji projektu
01 września 2021 – 31 października 2023

Obszar realizacji projektu
województwo małopolskie

Grupa docelowa dla projektu
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!
Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:
a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) Przestrzeń dostępnej szkoły
c) Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Szkolenia i doradztwo
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Szkolenia odbywają się w formie hybrydowej – zarówno w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams jak i formie stacjonarnej.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

• Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
• Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.; zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
Rozwój kadr PDN.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
5 189 593,50 PLN w tym dofinansowanie z UE: 4 373 789,40 PLN

Do pobrania
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o wkładzie niefinansowym
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
Załącznik nr 6 – Akceptacja Regulaminu
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rezygnacji
Harmonogram szkoleń (aktualizacja 23.08.2023)

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!

« FORMULARZ REKRUTACYJNY ONLINE »

Realizatorzy

Lider:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
INSTYTUT NAUKI LEKTIKON
ul. Wszystkich Świętych 11,
32-650 Kęty
https://lektikon.pl/
   
Partner:
ADN Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://www.adnakademia.pl/
   
Partner:
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia”
ul. Nowowiejska 4A,
11-500 Giżycko
www.frr.org.pl

Kontakt (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
telefon: 22 162 78 43
e-mail: wlaczajaca.malopolska@adn.pl

 

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024