Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego

Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1005/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty projektu
Do końca października 2023 roku minimum 1820 osób (w tym 1547 kobiet i 273 mężczyzn) spośród 2022 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. podkarpackiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

Okres realizacji projektu
01 września 2021 – 30 listopada 2023

Obszar realizacji projektu
województwo podkarpackie

Grupa docelowa dla projektu
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
• pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!
Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:
a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) Przestrzeń dostępnej szkoły
c) Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Szkolenia i doradztwo
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.; zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

• Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
• Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
• Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
• Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
• Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
• Rozwój kadr PDN.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

• Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
• Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
• Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
• Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
• Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
• Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
3 361 831,01 PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 833 351,18 PLN

Do pobrania
List polecający MEiN
Plakat informacyjny
Regulamin Projektu
Formularz zgłoszeniowy – wersja papierowa 

Harmonogram szkoleń

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego
HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA PAŹDZIERNIK 2023
data aktualizacji: 23.10.2023
Grupa docelowa nauczyciele i kadra kierownicza 45 godzin dydaktycznych
Lp. Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
rekrutacja zamknięta
Grupa docelowa pracownicy KO i JST 30 godzin dydaktycznych
Lp. Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
rekrutacja zamknięta
Grupa docelowa pracownicy PDN 45 godzin dydaktycznych
Lp. Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
rekrutacja zamknięta

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!

« ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY » 

Realizatorzy
Lider:

Firma Handlowo-Usługowo-Szkoleniowa „ARTEK” Artur Woźny
PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH
ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
http://www.pcud.edu.pl/

Partner:

 

 

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
https://adninstytut.pl/

Kontakt (dni robocze w godz. 9:00-15:00)
517 467 129
519 441 110

wlaczajaca.podkarpackie@adn.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024