Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – województwo świętokrzyskie

Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1045/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Cel i efekty projektu
Do końca października 2023 roku minimum 1008 osób (w tym 857 kobiet i 151 mężczyzn) spośród 1570 objętych wsparciem przedstawicieli kadr z województwa świętokrzyskiego zaangażowanych w zadania związane z realizacją edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkola, szkoły, JST, KO) podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

 Okres realizacji projektu
01 sierpnia 2021 – 31 października 2023

 Obszar realizacji projektu
województwo świętokrzyskie

 Grupa docelowa dla projektu
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
• nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
• pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
• pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!
Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:
a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) Przestrzeń dostępnej szkoły
c) Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

 Szkolenia i doradztwo
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.; zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)

⦁ Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
⦁ Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
⦁ Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr PDN.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)

⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
⦁ Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
⦁ Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
⦁ Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
⦁ Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
⦁ Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!

 Wartość Projektu
2 599 207,09 PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 190 611,74 PLN

Do pobrania
List polecający MEiN
Plakat informacyjny
Regulamin Projektu
Formularz zgłoszeniowy – wersja papierowa

Harmonogram szkoleń

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
LIPIEC – PAŹDZIERNIK 2023
Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru
w województwie świętokrzyskim
Lp. Grupa docelowa Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
1 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 15-16.07.2023 22-23.07.2023 29-30.07.2023 rano-weekend zamknięta
2 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 17-18.07.2023 24-25.07.2023 31.07-01.08.2023 rano zamknięta
3 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 24-25.07.2023 31.07-01.08.2023 07-08.08.2023 rano zamknięta
4 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 03-04.08.2023 10-11.08.2023 17-18.08.2023 rano zamknięta
5 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 03-04.08.2023 10-11.08.2023 17-18.08.2023 popołudnie zamknięta
6 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 07-08.08.2023 16-17.08.2023 21-22.08.2023 rano zamknięta
7 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.08.2023 21-22.08.2023 28-29.08.2023 rano zamknięta
8 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 14-15.09.2023 21-22.09.2023 28-29.09.2023 popołudnie zamknięta
9 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.09.2023 23-24.09.2023 30-01.10.2023 rano-weekend zamknięta
10 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 28-29.09.2023 05-06.10.2023 12-13.10.2023 rano zamknięta
11 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 28-29.09.2023 05-06.10.2023 12-13.10.2023 popołudnie zamknięta
12 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 02-03.10.2023 09-10.10.2023 16-17.10.2023 rano trwa
13 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 02-03.10.2024 09-10.10.2024 16-17.10.2024 popołudnie trwa
14 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 07-08.10.2024 14-15.10.2024 21-22.10.2024 rano-weekend trwa
15 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 12-13.10.2023 19-20.10.2023 26-27.10.2023 rano trwa
16 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 12-13.10.2023 19-20.10.2023 26-27.10.2023 popołudnie trwa
17 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.10.2023 23-24.10.2023 30-31.10.2023 rano trwa
18 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.10.2023 23-24.10.2023 30-31.10.2023 popołudnie trwa
dzień: 8:30-15:00/14:30; popołudnie: 15:00-21:30/21:00; rano-weekend: 8:30-15:00/14:30

ZGŁOŚ SIĘ!

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!

« ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

Realizatorzy
Lider:
Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny umysł” Marta Tracz,
ul. Prosta 52
25-371 Kielce
http://www.pieknyumysl.kielce.pl/

Partner:
Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
https://adninstytut.pl/

Kontakt (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
512 249 363
22 162 78 49

wlaczajaca.swietokrzyskie@adn.pl

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023